Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Online ledenvergadering van de Kring van Amsterdamse Economen.

Detail Summary
Datum 1 oktober 2020
Tijd 19:00 -21:15

Programma

19.00 uur   ontvangst
19.30 uur aanvang ledenvergadering

Vanwege de extra maatregelen tegen corona van het kabinet zal de vergadering alleen digitaal te volgen zijn via Zoom. 

Agenda Ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter en mededelingen
2. Verslag ledenvergadering van 6 juni 2019
3. Verslag van het bestuur 2019 (voorheen Activiteitenverslag) 
4. Financieel verslag 2019
5. Verslag kascommissie 2019 en vaststellen kascommissie 2020
6. Begroting 2021
7. Verantwoording viering 90 jaar KAE
Het jaar 2019 stond in het teken van het 90-jarig bestaan. Het bestuur legt bij dit agendapunt verantwoording af voor de wijze waarop dit jubileum is gevierd. De financiële verantwoording vindt u in het financiële jaarverslag. 
Het document hebben wij mede opgesteld als handvat voor toekomstige vieringen van jubilea (100 jaar in 2029!) Als bijlage treft u onder andere een opstelling aan van hoe het bestuur zelf de viering op onderdelen beoordeelt. Graag horen wij van de ALV of deze beoordeling wordt gesteund, c.q. op welke onderdelen de ALV een andere opvatting heeft.

7. Bestuurszaken
-    Secretaris Annette Dekker bereikt per november 2020 het einde van haar bestuurstermijnen. Het bestuur heeft besloten Henk van der Zwaag als haar opvolger te benoemen.
-    Bestuurslid Alex Grassi treedt terug vanwege het bereiken van het einde van zijn bestuurstermijnen. Het bestuur heeft besloten geen vacature te stellen
-    Voorzitter Bert Aukema bereikt per maart 2021 het einde van zijn bestuurstermijnen.
Hebt u belangstelling, of wilt u ons attenderen op een persoon, wilt u ons dat melden.
Aangezien de ALV de voorzitter benoemt, vraagt het bestuur uw instemming dat de voorzitter in functie blijft tot de Voorjaars ALV.

8. Rondvraag en afsluiting