Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Uitkomst alumnionderzoek: hoge betrokkenheid alumni

De betrokkenheid van alumni bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) is hoog, alumni kijken positief terug op hun studietijd en waarderen het aanbod van voorzieningen. Wel verschillen hun behoeften: vooral jonge alumni en internationale alumni vragen om een specifieke benadering. Dit blijkt uit een grootschalige enquête die eind 2016 voor de derde keer is gehouden onder UvA-alumni.

De gegevens zijn verzameld met behulp van een online vragenlijst. Van de ruim zeventigduizend alumni die zijn benaderd, hebben 4.617 de Nederlandstalige en 1.645 de Engelstalige vragenlijst ingevuld. Deze groep vormt een goede afspiegeling van de populatie (alumni van wie het e-mailadres bekend is bij de UvA) en is representatief naar relatie met de UvA - alumni die enkel een opleiding aan de UvA hebben genoten, alumni die bovendien lid zijn van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, alumni die UvA-medewerker zijn, alumni die ook donateur zijn van het Amsterdams Universiteitsfonds en alumni die op meerdere manieren aan de UvA zijn gerelateerd - en binnen deze groepen naar leeftijd en geslacht.

Hoge betrokkenheid

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat, net als bij de vorige peiling in 2013, 59 procent van de Nederlandstalige alumni zich (zeer) betrokken voelt bij de UvA. De betrokkenheid van niet-Nederlandstalige alumni stijgt van 29 procent naar 38 procent. Zogenoemde actieve alumni, die tijdens hun studietijd bestuursfuncties hadden bij bijvoorbeeld een studie- of studentenvereniging, voelen zich vaker (zeer) betrokken bij de UvA dan minder actieve alumni. Opvallend is daarnaast dat ook oudere alumni zich vaker (zeer) betrokken voelen dan jongere alumni. Vooral trots, goede herinneringen en academische vorming zorgen voor betrokkenheid.

Alumniaanbod

Na het afstuderen kunnen alumni gebruikmaken van verschillende alumniservices die de UvA aanbiedt. Zo kunnen zij zich aansluiten bij de alumnivereniging, meedoen aan activiteiten en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op hun vakgebied.
Niet alle aangeboden activiteiten, producten en services genieten dezelfde bekendheid onder alumni. Nederlandstalige alumni zijn het meest bekend met SPUI Magazine en de digitale nieuwsbrief UvA-alumninieuws en maken daar ook het meest gebruik van. Onder niet-Nederlandstalige alumni is de bekendheid van de Universiteitsdag en de chapterbijeenkomsten in het buitenland toegenomen ten opzichte van 2013. Vrijwel alle aangeboden activiteiten, producten en services worden als (zeer) goed beoordeeld.

Amsterdamse Universiteits-Vereniging

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam. De vereniging telt ruim negenduizend leden en 35 alumnikringen voor alumni van specifieke faculteiten en opleidingen. Nederlandstalige alumni zijn vaker dan niet-Nederlandstalige alumni bekend met en lid van de AUV. Deze leden willen in contact blijven met de UvA en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op hun vakgebied. Niet-Nederlandstalige alumni zijn vaker lid omdat het goed is voor hun netwerk en omdat zij in contact willen blijven met andere alumni. Jonge alumni zien de kortingen die de AUV-pas biedt als belangrijke reden om lid te worden.

Amsterdams Universiteitsfonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke stichting en erkend goed doel dat bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en studenten mogelijk maakt waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Ruim de helft van alle alumni is bekend met het universiteitsfonds. In het bijzonder de thema’s onderzoek, studie- en reisbeurzen en academisch cultureel erfgoed spreken hen aan. De redenen om te doneren van donateurs lopen uiteen: de een geeft omdat hij vindt dat onderwijs en onderzoek extra steun verdienen, de ander omdat hij nieuwe generaties studenten een kans wil bieden of de UvA een warm hart toedraagt.

Wensen van alumni

Alumni geven aan de meeste behoefte te hebben aan toegang tot online wetenschappelijke databases, vakinhoudelijke activiteiten en het volgen van (online) colleges. Er zijn daarbij geen grote verschillen tussen alumni van verschillende faculteiten. Vooral de groepen niet-Nederlandstalige alumni en jonge alumni (20-35 jaar) geven aan behoefte te hebben aan veel van de voorgelegde activiteiten en services, zoals online wetenschappelijke databases, lezingen, debatten, excursies, colleges, vakinhoudelijke workshops, loopbaan- en netwerkactiviteiten, carrière-evenementen, een reünie met jaargenoten en een vacaturebank.

Acties naar aanleiding van de resultaten

De resultaten van het alumnionderzoek geven aanleiding tot de aanscherping van beleid en concrete verbeteracties:

  • De UvA continueert de verschillende benaderingen van Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige alumni en geeft specifieke aandacht aan jonge alumni en actieve alumni.
  • Voor internationale alumni in Nederland wordt een speciale AUV-kring opgericht. Voor alumni in het buitenland wordt het aantal lokale chapters uitgebreid, om te beginnen in Washington en San Francisco.
  • Er wordt gestart met fondsenwerving onder de internationale alumni.

De communicatie over het alumniaanbod wordt versterkt en beter toegespitst op de verschillende doelgroepen.

Vragen

Heb je vragen over het onderzoek, stuur dan een e-mail aan Christina Feray-Ceulemans.