Begroting UvA 2017 definitief vastgesteld en raadpleegbaar

28 maart 2017

In haar vergadering van 21 maart 2017 heeft het College van Bestuur de begroting voor 2017 definitief vastgesteld.

Uit de begroting blijkt dat de UvA financieel gezond is. Ondanks een negatief resultaat van € 12,7 mio in 2017, zijn de baten en lasten in 2018 naar verwachting in evenwicht en wordt voor de jaren 2019 tot en met 2021 voorzien dat er middelen voor investering beschikbaar zullen zijn. Kengetallen zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit blijven ook de komende jaren ruim binnen de gestelde kaders / normen.

De begroting 2017 bevat naast het UvA-brede beeld en de begrotingen van de faculteiten, diensten en overige eenheden ook het geactualiseerde Huisvestingsplan 2017 en de ICT-projectportfolio 2017.

Financiële documenten van de UvA zoals de begroting zijn eenvoudig raadpleegbaar via www.uva.nl/financien.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam